اعضای هیات علمی فعال

بابک کفاشی

بابک کفاشی،

استاد
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی شیمی
پلیمر | فرآیند و نانوفناوری
شماره تماس : 021-66967789
صفحه رخ نما
Scopus
  • 971 ارجاعات
  • 19 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۳/۲۵

پروفایل

  • معاونت آموزشی دانشکده مهندسی شیمی 1392←1395
  • سرپرست آزمایشگاه شیمی فیزیک 1391←1393

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

پسا دکتری ، دانشگاه کاتولیک لوون (بلژیک) ، پسا دکتری

1376 ←

دکتری ، کوئینزلند (بریزبن-استرالیا) ، مهندسی شیمی (پلیمر)

1372 ← 1376

کارشناسی ارشد ، کوئینزلند (بریزبن-استرالیا) ، مهندسی شیمی (پلیمر)

1371 ← 1372

کارشناسی ، صنعتی امیرکبیر ، مهندسی شیمی (پلیمر)

1364 ← 1368

فعالیت های علمی