اعضای هیات علمی فعال

عباسعلی خدادادئی

عباسعلی خدادادئی،

استاد
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی شیمی
فرآیند و نانوفناوری | زیست فناوری، داروسازی و محیط زیست
صفحه رخ نما
Scopus
  • 5462 ارجاعات
  • 43 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۳/۲۵
Google Scholar
  • 7310 ارجاعات
  • 48 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۳/۲۵

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، دانشگاه واترلو ، مهندسی شیمی

1371 ← 1374

کارشناسی ارشد ، دانشگاه تهران ، مهندسی شیمی

1362 ← 1366

فعالیت های علمی