اعضای هیات علمی فعال

پریسا خدیوپارسی

پریسا خدیوپارسی،

استادیار
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی شیمی
زیست فناوری، داروسازی و محیط زیست | فرآیند و نانوفناوری
صفحه رخ نما
Scopus
  • 131 ارجاعات
  • 6 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۳/۲۵
Google Scholar
  • 239 ارجاعات
  • 9 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۳/۲۵

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، دانشگاه تهران ، مهندسی شیمی

1374 ← 1380

کارشناسی ارشد ، دانشگاه تهران ، مهندسی شیمی

1369 ← 1372

کارشناسی ، دانشگاه صنعتی شریف ، مهندسی شیمی

1363 ← 1368

فعالیت های علمی