اعضای هیات علمی فعال

پروفایل

  • سرپرست مرکز کامپیوتر دانشکده مهندسی شیمی 1393←1397
  • عضویت در شورای آموزشی دانشکده مهندسی شیمی 1393←1399

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

کارشناسی ، دانشگاه تهران ، مهدسی شیمی- طراحی فرایندهای صنایع نفت

1377 ← 1381

فعالیت های علمی