اعضای هیات علمی فعال

محمدرضا مهرنیا

محمدرضا مهرنیا،

استاد
 • مدیر اجرایی طرح دانش و فناوری بازیافت پساب های شهری، صنعت و کشاورزی
 • رییس کمیته راهبری غشا و کاربردهای آن
 • سرپرست و مسئول راه اندازی پژوهشکده بازیافت آب، غشا و جداسازی زیستی
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی شیمی
زیست فناوری، داروسازی و محیط زیست | فرآیند و نانوفناوری
صفحه رخ نما
Scopus
 • 1919 ارجاعات
 • 25 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۳/۲۵

پروفایل

 • سرپرست و مسئول راه اندازی پژوهشکده بازیافت آب، غشا و جداسازی زیستی 1393←…
 • سردبیر نشریه علمی پژوهشی بازیافت آب 1392←1395
 • دبیر همایش ملی بازیافت آب 1392←1392
 • رییس کمیته راهبری غشا و کاربردهای آن 1392←…
 • مدیر اجرایی طرح دانش و فناوری بازیافت پساب های شهری، صنعت و کشاورزی 1391←…
 • مدیر اجرایی طرح کلان ملی "دانش و فناوری بازیافت پساب های شهری، صنعت و کشاورزی" 1391←1397

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، تربیت مدرس ، مهندسی شیمی-بیوتکنولوژی

1376 ← 1382

کارشناسی ارشد ، تربیت مدرس ، مهندسی شیمی-بیوتکنولوژی

1374 ← 1376

کارشناسی ، صنعتی اصفهان ، مهندسی شیمی

1368 ← 1373

فعالیت های علمی