اعضای هیات علمی فعال

یداله مرتضوی

یداله مرتضوی،

استاد
 • عضو کمیته جذب و استخدام دانشکده علوم مهندسی
 • معاون علمی فناوری موسسه ارتقاء نفت خام سنگین و باقیمانده
 • عضو کمیته جذب و استخدام دانشکده های فنی فومن و کاسپین
 • عضو شورای ارزشیابی مدارک تحصیلی خارجی
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی شیمی
فرآیند و نانوفناوری | زیست فناوری، داروسازی و محیط زیست
صفحه رخ نما
Scopus
 • 4666 ارجاعات
 • 40 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۳/۲۵

پروفایل

 • عضو شورای ارزشیابی مدارک تحصیلی خارجی 1398←1400
 • عضو کمیته جذب و استخدام دانشکده های فنی فومن و کاسپین 1398←1400
 • معاون علمی فناوری موسسه ارتقاء نفت خام سنگین و باقیمانده 1397←1400
 • عضو کمیته ارزیابی دانشکده مهندسی شیمی 1396←1397
 • عضو شورای راهبردی کرسی یونسکو 1396←1398

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، دانشگاه واترلو ، مهندسی شیمی

1369 ← 1373

کارشناسی ارشد ، دانشگاه واترلو ، مهندسی شیمی

1367 ← 1369

کارشناسی ، دانشگاه شیراز ، مهندسی شیمی

1355 ← 1363

فعالیت های علمی