اعضای هیات علمی فعال

نوید مستوفی

نوید مستوفی،

استاد
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی شیمی
فرآیند و نانوفناوری | نفت و گاز
صفحه رخ نما
Scopus
  • 3788 ارجاعات
  • 33 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۳/۲۵
Google Scholar
  • 5428 ارجاعات
  • 39 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۳/۲۵

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، پلی تکنیک مونترال ، مهندسی شیمی

1373 ← 1378

کارشناسی ارشد ، تهران ، مهندسی شیمی

1368 ← 1371

کارشناسی ، تهران ، مهندسی شیمی

1363 ← 1368

فعالیت های علمی