اعضای هیات علمی فعال

مجتبی شریعتی نیاسر

مجتبی شریعتی نیاسر،

استاد
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی شیمی
فرآیند و نانوفناوری
صفحه رخ نما
Scopus
  • 1560 ارجاعات
  • 20 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۳/۲۵

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، یومیست ، مهندسی شیمی

1362 ← 1367

کارشناسی ارشد ، یومیست ، مهندسی شیمی

1360 ← 1362

کارشناسی ، ویلز ، مهندسی شیمی

1357 ← 1360

فعالیت های علمی