اعضای هیات علمی فعال

نگهدار حسین پور

نگهدار حسین پور،

استادیار
  • عضو کمیته راهبری تاسیس دوره دکتری مهندسی نفت-اکتشاف، دانشگاه تهران
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی شیمی
نفت و گاز | فرآیند و نانوفناوری
شماره تماس : 02161114712
صفحه رخ نما
Scopus
  • 504 ارجاعات
  • 11 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۳/۲۵
Google Scholar
  • 631 ارجاعات
  • 12 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۳/۲۵

پروفایل

  • عضو کمیته راهبری تاسیس دوره دکتری مهندسی نفت-اکتشاف، دانشگاه تهران 1397←…
  • عضو هیات اجرایی مرکز پژوهشی مشخصه یابی پیشرفته دانشکده های فنی دانشگاه تهران 1396←1399
  • استاد راهنمای دانشجویان کارشناسی مهندسی نفت 1396←1398
  • مدیر گروه مهندسی نفت و گاز دانشکده مهندسی شیمی 1396←1398

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، دانشگاه تهران ، مهندسی شیمی، مخازن هیدروکربوری

1387 ← 1392

فعالیت های علمی