اعضای هیات علمی فعال

امید توکلی

امید توکلی،

استادیار
  • نماینده تام الاختیار معاونت پژوهشی دانشگاه تهران در سازمان انرژی های نو ایران
  • رییس مرکز پژوهشی همبست آب، انرژی و محیط زیست
  • معاون پژوهشی دانشکده مهندسی شیمی
  • عضو شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی شیمی
  • عضو شورای پژوهشی و بین الملل دانشکده مهندسی شیمی
  • عضو کمیته جذب و استخدام دانشکده مهندسی شیمی
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی شیمی
زیست فناوری، داروسازی و محیط زیست | فرآیند و نانوفناوری
صفحه رخ نما
Scopus
  • 909 ارجاعات
  • 18 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۳/۲۵
Google Scholar
  • 1192 ارجاعات
  • 19 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۳/۲۵

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، دانشگاه ایالتی اساکا ، مهندسی شیمی

1379 ← 1383

کارشناسی ارشد ، دانشگاه صنعتی شریف ، مهندسی شیمی

1375 ← 1377

کارشناسی ، دانشگاه صنعتی شریف ، مهندسی شیمی

1371 ← 1375

فعالیت های علمی