اعضای هیات علمی فعال

سیاوش ریاحی

سیاوش ریاحی،

دانشیار
  • ستاد مشاور انجمن علمی انستیتو مهندسی نفت پردیس دانشکده های فنی
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی شیمی
نفت و گاز | زیست فناوری، داروسازی و محیط زیست
صفحه رخ نما
Scopus
  • 2994 ارجاعات
  • 32 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۳/۲۵

پروفایل

  • ستاد مشاور انجمن علمی انستیتو مهندسی نفت پردیس دانشکده های فنی 1399←1400
  • معاونت پژوهشی و آموزشی انستیتو مهندسی نفت 1396←1398
  • عضو کمیته علمی کنگره 1393←1394

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، تربیت مدرس ، شیمی

1377 ← 1382

کارشناسی ارشد ، شهید باهنر ، شیمی

1374 ← 1376

فعالیت های علمی