- جمعه، ۱۴ بهمن ۱۴۰۱

اعضاء هیئت علمی فعال


رضا ضرغامی

رضا ضرغامی،

استاد
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی شیمی
زیست فناوری، داروسازی و محیط زیست | فرآیند و نانوفناوری
صفحه رخ نما
Scopus
  • 2543 ارجاعات
  • 27 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۹/۱۰
Google Scholar
  • 3117 ارجاعات
  • 28 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۹/۱۵

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، تهران ، مهندسی شیمی

1382 ← 1387

M.S ، تهران ، مهندسی شیمی

1374 ← 1376

کارشناسی ، دانشگاه شیراز ، مهندسی شیمی، پتروشیمی

1370 ← 1374

کلمات کلیدی