اعضای هیات علمی فعال

رضا ضرغامی

رضا ضرغامی،

استاد
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی شیمی
زیست فناوری، داروسازی و محیط زیست | فرآیند و نانوفناوری
صفحه رخ نما
Scopus
  • 1877 ارجاعات
  • 24 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۳/۲۵
Google Scholar
  • 2294 ارجاعات
  • 27 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۳/۲۵

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، تهران ، مهندسی شیمی

1382 ← 1387

کارشناسی ارشد ، تهران ، مهندسی شیمی

1374 ← 1376

کارشناسی ، دانشگاه شیراز ، مهندسی شیمی، پتروشیمی

1370 ← 1374

فعالیت های علمی