اعضای هیات علمی فعال

مژده سجادی

مژده سجادی،

استادیار
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی شیمی
نفت و گاز | زیست فناوری، داروسازی و محیط زیست
صفحه رخ نما