اعضای هیات علمی فعال

طلعت قماشچی

طلعت قماشچی،(بازنشسته)

استادیار
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی شیمی
صفحه رخ نما