اعضای هیات علمی فعال

پروفایل

  • عضو شورای آموزشی دانشکده مهندسی شیمی 1394←1397
  • سرپرست آزمایشگاه بیوتکنولوژی 1393←1397

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، دانشگاه تویو ، دکترای مهندسی

… ← 1391

فعالیت های علمی