فرایندهای جذب سطحی

اعضاء

سرپرست آزمایشگاه: دکتر شهره فاطمی               

پست الکترونیک :   shfatemi@ut.ac.ir

تلفن: 61112229       

دورنگار: 02166967784

رزومه:

Prof. Shohreh Fatemi - CV - En

Prof. Shohreh Fatemi - CV - Fa