فناوری های سبز

درباره آزمایشگاه

معرفی آزمایشگاه

تولید انرژی بر مبنای فناوریهای مرسوم با توجه به مشکلاتی نظیر محدودیت منابع فسیلی، مشکلات زیست محیطی مرتبط و نرخ رشد روز افزون مصرف انرژی، جهت گیری جامعه علمی را به استفاده از فناوریهای نو در جهت تولید و تامین منابع انرژی پاک، ارزان، تجدید پذیر و قابل دسترس همراه با کاهش آلاینده‌ها و مخاطرات زیست محیطی تغییر داده است. در این میان نقش دانشگاه تهران به عنوان دانشگاه مادر در این مرز و بوم بسیار کلیدی است. این گروه تحقیقاتی برخاسته از دانشکده مهندسی شیمی بنا دارد به منظور انجام مسئولیت های خود در قبال حفظ محیط زیست، تامین منابع انرژی و همچنین تبیین جایگاه بی بدیل دانشگاه تهران در این عرصه بخش عمده ای از پژوهشهای خود را به سمت تولید دانش فنی مورد نیاز در جهت پاسخگویی به نیازهای روز جامعه در حوزه محیط زیست و انرژی و همکاری با کلیه صنایع فعال کشور متمرکز نماید. پایش وضعیت کنونی کشور نشان میدهد که آلودگیهای نفتی ناشی از حوادث زیست محیطی در واحدهای مختلف صنعت نفت و گاز و پتروشیمی لازم است در اولویت این گروه قرار گیرد.

اهداف برنامه‌های زیست محیطی:

1- شناسایی و طبقه‌بندی فاکتورهای شاخص آلاینده در پساب‌های صنعتی

2- فناوری‌های نوین در پاکسازی محیط زیستی (آب، خاک و پساب)

3- فناوری‌های نوین در کاهش انتشار آلاینده‌های هوا

4- تدوین استانداردها و دستورالعمل‌های برنامه‌های پایش و پاکسازی محیط زیست

5- مدلسازی روش‌های مختلف پاکسازی

6- مدیریت پسماندهای صنعتی

7- تحلیل اثرات زیست محیطی در واحدهای صنعتی

اهداف برنامه‌های انرژی با تاکید روی مسائل  زیست محیطی:

1- انجام پروژه‌های تحقیقاتی در زمینه تولید انرژی‌های تجدیدپذیر با تاکید ویژه بر روی بیودیزل، بیواتانول و هیدروژن در راستای جایگزینی مصرف سوخت‌های فسیلی و کاهش انتشار آلاینده‌های زیست محیطی

2- فناوری‌های نوین بیولوژیکی، شیمیایی و فیزیکوشیمیایی در تولید انرژی

3- راهکارهای افزایش کارایی انرژی در واحدهای صنعتی

 

زمینه های پژوهشی

ردیف

نام طرح اساسی پژوهشی

نیاز ملی و صنعتی  و آکادمیک

سازمان، نهاد و صنعت مربوطه

1

تولید هیدروژن از بیومس با استفاده از تکنولوژی آب فوق بحرانی و یا گازی سازی در آب فوق بحرانی

تجهیزات آزمایشگاهی و آنالیزی

سازمان محیط زیست، سازمان انرژی های نو، وزارت نفت

2

تصفیه پسآبهای صنعتی با استفاده از تکنولوژی آب فوق بحرانی

تجهیزات آزمایشگاهی و آنالیزی وهمچنین داده های مربوط به پسآب صنایع

تمامی صنایع، وزارت نفت

3

تصفیه پسآبهای صنعتی با استفاده از فرایندهای کشت ریزجلبک ها

تجهیزات آزمایشگاهی و آنالیزی وهمچنین داده های مربوط به پسآب صنایع

تمامی صنایع، وزارت نفت

4

تولید تجاری بیودیزل از طریق کشت ریزجلبک ها در فتوبیوراکتور و پوند

تجهیزات آزمایشگاهی و آنالیزی

سازمان محیط زیست، سازمان انرژی های نو، وزارت نفت