- جمعه، ۲۸ مرداد ۱۴۰۱

اعضاء هیئت علمی فعال


سیدحسن فاطمی

سیدحسن فاطمی،(بازنشسته)

دانشیار
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی شیمی
صفحه رخ نما

طرح های کاربردی