اعضای هیات علمی فعال

سیدحسن فاطمی

سیدحسن فاطمی،(بازنشسته)

دانشیار
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی شیمی
صفحه رخ نما