- جمعه، ۱۱ اسفند ۱۴۰۲

مدیر گروه پلیمر

قدرت الله هاشمی مطلق 

استادیار
شماره تماس:
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

 

اعضای هیأت علمی اصلی

 سید حسن جعفری

 پیام زاهدی

 بابک کفاشی

سیامک مطهری

 محمد نجفی

 قدرت الله هاشمی مطلق


 

اعضای هیأت علمی فرعی

علی نخعی